Doktorandorganisering under tre månader med skiktade löner

umeå universitet

Det började med ett informationsmeddelande på jobbets hemsida:

Nya doktorandlöner för Sacos medlemmar

[2012-10-11] I samband med att nytt avtal för Sacos medlemmar har slutits har också nya nivåer i doktorandtrappan förhandlats fram. De nya lönenivåerna gäller från den 1 oktober och endast för doktorander som tillhör Saco. Ny lön utbetalas för dessa i samband med oktoberlön.

Doktorander som tillhör OFR och SEKO samt oorganiserade ska även fortsättningsvis lönesättas enligt den gamla lönetrappan fram till dess att nytt avtal slutits.

Nyanställda doktorander lönesätts enligt den gamla trappan fram till eventuellt fackligt medlemskap uppdaterats.

Universitetsledningen hade alltså frångått praxisen att ett kollektivavtal tillämpas på alla som arbetar under avtalet oavsett facklig tillhörighet. Den ideologiska tendensen var dessutom tydlig. Meddelandet från arbetsgivaren låter som en slarvig omskrivning av korrespondens med Saco; ”fram till eventuellt fackligt medlemskap uppdaterats”. Är man inte redan med i Sulf eller annat Saco-förbund (hädanefter enbart benämnt Saco) gör man klokast i att bli det, verkar budskapet vara. I fall Saco vore ett stridbart fack skulle det ha varit ett alternativ. Men nu är Saco motsatsen till ett offensivt fack.

Saco är ett menlöst servicefack helt inriktat på samförstånd och defensiva individuella ärenden när skadan, så att säga, redan har skett. En illustrerande händelse är när Sacomedlemmar tillsammans med kollegor i Umeå LS Universitetssektion (av SAC – Syndikalisterna) för några år sedan krävde lika lön för lika jobb på ett av universitetets nystartade centrumbildningar. Sacomedlemmarna hotades med uteslutning – så mycket för kollektiv arbetsplatskamp. Saco är med andra ord väldigt positiva till individuell lönesättning. De stödjer också det enväldiga prefektstyret på institutionerna. Vid ett informationsmöte i höstas framställde Sacorepresentanten samverkansavtalet som något närmast progressivt.*

Huruvida de skiktade lönerna verkligen var en avsiktlig strategi för att få in så många doktorander som möjligt i det servila majoritetsfacket låter jag vara osagt. Rykten från förvaltningen gör gällande att det kan bero på slarv och okunnighet efter att universitetets arbetsrättskunniga jurist bytt jobb. I vilket fall resulterade meddelandet om de nya differentierade lönerna i ångest, oro och obesvarade frågor i institutionens doktorandkollektiv: Skulle vi hädanefter ha parallella skiktade lönesystem beroende på fackligt medlemskap eller icke-medlemskap? Nämnas bör att det från oktobers löneutbetalning skiljde runt tusen kronor (beroende på lönenivå) mellan oss som var med i andra fack eller inte var anslutna och Sacokollegor på samma lönetrappa.

Vi blev varken lugnare eller klokare efter att ha e-postat såväl personalchef som Sacorepresentant. Svaren var kryptiska och undvikande – politikersvar helt enkelt – som om de försökte att dölja någonting. Men det gjorde ett redan samspelt doktorandkollektiv på institutionen än mer enat mot universitetsledningens hotande splittring. Forum för våra diskussioner var främst doktorandrådet och dess e-postlista. Rådet fyller delvis en officiellt utåtriktad funktion i att vara ett språkrör för institutionens doktorander gentemot institution och fakultet. Det är exempelvis genom doktorandrådet som våra representanter i råd och kommittéer tillsätts. Men framför allt är det ett socialt forum där vi som kollegor och arbetskollektiv kan prata oss samman och formulera gemensamma normer.

Vi visste inte i fall det var universitetsledningen eller Saco som hade tagit initiativ till den nya avtalspraxisen. Båda kunde ha intresse av det; universitetsledningen för att premiera sitt lydiga fack, och Saco för att eventuellt bli mer dominerande. Medan vi försökte få klarhet i vad som gällde, och i väntan på att ST och Seko skulle teckna sina enskilda avtal, pratade vi med doktorander på andra institutioner och fakulteter. Vi delade på information som e-postkorrespondens med fack och universitetsledning. Juristdoktoranderna gjorde klart att det inte fanns något legalt hinder för universitetsledningen att tillämpa Sacos avtal på alla berörda doktorander.

Juristdoktoranderna och sociologidoktoranderna på den samhällsvetenskapliga fakulteten tyckte och tänkte ungefär som oss – det vill säga doktorander i historia, idéhistoria, religionshistoria och filosofi. Det gjorde däremot inte den humanistiska fakultetens doktorandråd som tackade nej till att göra en gemensam kritisk skrivelse till universitetsledningen med vår institutions doktorandråd – vilket är en del av den humanistiska fakulteten. De tyckte att situationen var oproblematisk och att det var ett korrekt förfarande som vi inte skulle lägga oss i.

Det var både beklagligt och klandervärt att de som representerande doktoranders intressen i praktiken faktiskt tog ställning för universitetsledningen. Men det viktigaste var att doktorandkollektivet i stort var enade; att vi kunde lita på varandras solidaritet. Det lindrade oron under de tre löneutbetalningar det tog innan alla lyftes till samma lönenivåer och löneskulden betalades ut retroaktivt. Nämnas bör att ST och Seko tecknade helt identiska avtal som Saco. Lönenivåerna är som följer:

Nivå 1 Ingångslön: 23 700 kr
Nivå 2 År 2 eller minst 60 hp: 25 000 kr
Nivå 3 Minst 120 hp/lic ex: 26 800 kr
Nivå 4 Minst 195 hp: 27 900 kr

Såväl sociologidoktoranderna, juristdoktoranderna, som vi på institutionen för idé- och samhällsstudier, gjorde kritiska skrivelser till personalchefen och universitetsledningen. Här är vår skrivelse:

Till personalchef Yvonne Andersson.

För kännedom till fackliga organisationer och andra berörda parter. Vidarebefordra gärna.

Angående doktorandlönerna vid Umeå universitet.

Det gläder oss doktorander vid institutionen för idé- och samhällsstudier att höstens och vinterns oro och frågor rörande de differentierade doktorandlönerna nu har rättats till med tillämpningen på hela doktorandkollektivet med både korrekta lönenivåer och den innestående löneskulden utbetald.

Vi blev upprörda när vi förstod att höstens lönerevision enbart gällde medlemmar i Saco. Den tidigare praxisen hade därmed frångåtts där alla fackföreningarna förhandlar tillsammans och där ett kollektivavtal tillämpas på alla berörda doktorander. Trots att inga legala hinder har förelegat tillämpade arbetsgivaren inte Saco: s avtal direkt på samtliga doktorander.

Det har dessutom inte framgått att arbetsgivaren skulle komma att tillämpa samma löneavtal på alla berörda doktorander med retroaktiv verkan. I värsta fall kunde det till och med förstås som att det eventuellt skulle bli flera parallella lönetrappor med olika nivåer för olika fackliga medlemsgrupper och icke-fackanslutna. Ett inte helt orimligt antagande då läkardoktorander och tandläkardoktorander redan har ett mer lukrativt löneavtal.

Vi ser inga rimliga skäl till att doktorander ska behandlas olika i lönehänseende. Lika lön för lika arbete är en rättviseprincip vi värnar om. Hädanefter förväntar vi oss att alla doktorander kollegialt, som en personalkategori, omfattas av samma kollektivavtal.

Med vänliga hälsningar

Doktorandrådet vid institutionen för ide- och samhällsstudier

I enlighet med doktorandrådsmötet tisdag den 15 januari 2013.

Avslutningsvis kan några noteringar och konkreta lärdomar skisseras inför framtiden:

  • Ett enat doktorandkollektiv är inte en garant mot förluster, men det är en förutsättning för att kunna förhindra försämringar. Och ett enat doktorandkollektiv är en absolut nödvändighet för att göra framsteg gentemot universitetsledning eller prefekt.
  • Efter att ha varit aktiv syndikalist i några år har jag utvecklat en känslighet, och kanske cynism, inför arbetsköpares alla förehavanden som gör att jag ibland övertolkar dem negativt. Det har emellertid fördelen att det snabbt går att reagera på allting som kan förändra maktbalansen på jobbet till ens nackdel. Med andra ord; var uppmärksam, kartlägg och se tendenser.
  • Umeå universitetssektion fyllde en central, men inte avgörande funktion, i att vara forum för diskussion och informationsutbyte mellan doktorander på universitetets olika fakulteter och institutioner. Det är annars inte självklart att dessa överskridande kontakter finns. Den ökade kunskapen därigenom bidrog i slutänden till att stärka självsäkerheten i sakfrågan.
  • Institutionens doktorandkollektiv är hjärtroten i arbetsvardagen. Facklig tillhörighet eller icke-tillhörighet är sekundärt. Utan en majoritet av kollektivet har man inte mycket att sätta upp mot universitetsledning eller prefekt. Det visade sig snabbt att vi i stort var helt eniga. Som eggad syndikalist, och för terminen ordförande i doktorandrådet, gällde det dock att vara ytterst lyhörd inför allas tankar och inte ta en generell och stark antipati mot situationen för givet.
  • En helt annan arbetsplatsfråga som sociologidoktoranderna ställdes inför tidigare under terminen aktualiserade hur oerhört viktigt det kan vara för doktorandkollektivet att ha ett fungerande doktorandråd – vilket de inte hade då. Mina egna, entydigt positiva erfarenheter, av vårt doktorandråd har bara stärkt mig i denna övertygelse.

Med förhoppning om mer organisering bland doktorander och rapportering om den för ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

_____________________________________________________________

* För en kritisk diskussion av samverkansavtalet och prefektstyret se:

Umeå universitetssektion; ”Skrota det nya lönesättningssystemet”, Aktum, nr 1/2010 (http://www.umu.se/digitalAssets/38/38611_tid_2007681_aktum_nr1_web.pdf)
Annika Sundström Lindmark; ”Prefektstyre får kritik – men också beröm”, Vertex, nr 1/2010 (http://np.netpublicator.com/netpublication/n31609811)
Umeå universitetssektion; ”Det odemokratiska universitetet”, Aktum, nr 3/2009 (http://www.umu.se/digitalAssets/13/13882_aktum_nr3_09_webb.pdf)
Eva Strangerts; ”Facket, samverkansavtalet och prefektstyret”, Aktum, nr 3/2009 (http://www.umu.se/digitalAssets/13/13882_aktum_nr3_09_webb.pdf)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s